Beste Medebroeders,

Geroepen om één te zijn in een veranderende wereld – “Opdat zij geloven”. Dat is het thema van het generaal kapittel dat in juni 2024 wordt gehouden. De voorbereidingscommissie stuurde een vragenlijst om ons allen bij de gang naar het kapittel te betrekken. Hoe bouwen we aan de toekomst van onze congregatie, hoe geven we nu gestalte aan een van de belangrijkste wensen van pater Dehon, uitgedrukt in zijn kernzin: sint unum / mogen zij één zijn? Aan de beantwoording van deze uitgebreide vragenlijst zijn we in onze NLV op verschillende manieren bezig. Ook op onze landdag van 7 juni zullen we er aandacht aan schenken. Daarom is het jammer dat de aanmelding voor deze dag heel beperkt is. Dat is begrijpelijk, omdat daaruit eens te meer duidelijk blijkt hoe gering onze mogelijkheden zijn. Maar ook al vormen we in de lage landen een kleine gemeenschap, we willen wel op congregatieniveau onze bijdrage blijven leveren aan het beraad over onze toekomst. Als NLV besteden we veel energie aan de onderlinge saamhorigheid en we zijn betrokken. Dat blijkt in elke bestuursvergadering als het wel en wee van alle medebroeders aan de orde komt. Zelf hebben we geen eigen werken meer, zoals in het verleden. Gelukkig kunnen we wel de diverse entiteiten in de congregatie financieel ondersteunden bij hun sociale en pastorale activiteiten. Dat doen we de laatste tijd door jaarlijks een bedrag aan Rome over te maken in plaats van zelf afzonderlijke projecten van de afzonderlijke landen te financieren. We zijn niet meer in staat om die projecten zelf te beoordelen en laten dus de verdeling van onze giften over aan de generale econoom. Ter voorbereiding op het kapittel in Rome wordt er ook gewerkt aan een PowerPoint presentatie van onze NLV. Broeder Jos Vrancken is er druk mee bezig. In dit digitale tijdperk kan een goede beeldvorming niet ontbreken. Ook aan het overzicht van onze NLV over de afgelopen jaar wordt gewerkt en daarin komt naar voren wat er allemaal gebeurd is, hoe snel we inkrimpen en hoe de internationale communiteit van start gaat en hoe deze de nodige tegenslagen moet verwerken. Laten we er het beste van hopen. Wij ondersteunen hen waar we kunnen, al is dat beperkt.

Koos de Rooij