Beste medebroeders,

 

Vorige week hebt u enkele Specials van Mededelingen SCJ ontvangen. In een ervan zet het generaal bestuur zijn plannen uiteen voor de komende zes jaar.  Het beleid sluit nauw aan bij wat het vorige bestuur in gang gezet had en niet heeft kunnen voortzetten. Het bestuur moest halverwege aftreden, omdat pater Heiner Wilmer tot bisschop benoemd werd. In opdracht van het generaal kapittel van 2017 heeft het bestuur wel enkele nieuwe aandachtspunten naar voren gehaald. 

 

Het bestuur beklemtoont dat  het zijn belangrijkste taak is  om alle entiteiten van de congregatie te stimuleren  onze gemeenschap zo vitaal mogelijk te houden. Daarom is er veel aandacht nodig voor ons communiteitsleven, voor de vorming op de diverse niveaus, voor studie van de eigen scj-spiritualiteit, voor sociale projecten die echt eigen zijn aan onze congregatie, voor onderlinge samenwerking en solidariteit tussen de entiteiten, voor het verantwoord stichten van nieuwe vestigingen, voor onze leken-Dehonianen.

Er is een bijeenkomst gepland van de hogere oversten in November om over deze plannen te spreken en te  bezien hoe die gerealiseerd kunnen worden.

 

Kortom, de brief is een oproep aan ons allen om het bekende “wij , de congregatie” zo goed mogelijk in ons dagelijks leven vorm te geven. Als NLV staan we voor de taak ons in te voegen in de plannen van ons generaal bestuur. Hoe dat concreet moet gebeuren? We zullen proberen die plannen te vertalen naar ons belangrijkste beleid: ons scj-presentie in de lage landen zo verantwoord mogelijk te beëindigen en daarbij eventuele initiatieven om hier opnieuw te beginnen te faciliteren voor zo ver wij dat nog kunnen.

 

Enkele berichten uit de bestuursvergaderingen tijdens de vakantiemaanden:

Een belangrijk gedeelte van de bestuur bijeenkomsten  werd  ingenomen door het wel en wee te bespreken van de medebroeders. Gelukkig krijgen de confraters die het nodig hebben de vereiste zorg. Voor hen die wonen in het Josefklooster in Nijmegen is het in zekere zin spannend omdat de huisvesting daar mogelijk zal veranderen. De Waalboog heeft voor drie jaar het klooster gehuurd van de nieuwe eigenaar. Wat die met het pand van plan is, staat nog niet vast. Voor de confraters in Teteringen is de zorg op de langere termijn verzekerd nu de Stichting Samenwerkend Religieuze Religieuzen  (de SART) is op gericht en de uitwerking ervan gaande is. 

 

Verder is het bestuur bezig te bezien wat er moet gebeuren met onze kloosterkerkoven.  De uitvoering van de mogelijkheden  vraagt dat nogal wat tijd en overleg. Een eerste resultaat is al gebleken, nu broeder Marcellinus Piet Peeters begraven is op het kerkhof Jonkerbos.

 

Het bestuur heeft besloten om dit jaar  geen bijeenkomst te houden van de provincieraad omdat er geen dringende agendapunten zijn …  hier wordt duidelijk dat onze provincies  krimpen  en ouder worden. Waar is de tijd gebleven dat er twee keer per jaar een bijeenkomst was van anderhalve dag…met onderwerpen als: gemeenschapsleven, geloften en eigen werken.. En die werden toen voorafgegaan door communiteitsgesprekken over deze thema’s .

 

 

Koos de Rooij scj