Beste medebroeders,

Op 4 november kwam het bestuur weer samen, vanwege de coronamaatregels in de vergaderzaal van de parochie om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen. We werden daar gastvrij onthaald. Jammer genoeg kon Lambert Croimans er niet bij zijn, vanwege de strenge maatregelen in België. Hij had tevoren zijn bijdrage per mail doorgestuurd.
Omdat op 14 0ktober de bijeenkomst van de provincieraad niet door kon gaan, moest geregeld worden hoe onze NLV na 31 december een bestuur kan krijgen. Een verkiezingsbijeenkomst voor die datum is niet mogelijk. Het bestuur heeft besloten aan het generaal bestuur verlenging aan te vragen van zijn mandaat voor een jaar, of tot er een verkiezing kan plaats vinden. Deze vraag is inmiddels aan ons Rome gesteld. We wachten het antwoord af.
Verder kwam aan de orde hoe we aan de wens van het generaal bestuur tegemoet kunnen komen om van een Confederatie van twee provincies over te gaan naar een Confederatie van regio’s. We hebben ons afgevaagd wat daar voor komt kijken. Zo moet bijvoorbeeld voor Nederland ons vermogensrechtelijk reglement worden gewijzigd. Voor Vlaanderen is de overgang eenvoudiger, omdat daar al een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) bestaat. Het overleg met het generaal bestuur is gaande. Overigens zal er bij de omvorming van provincies naar regio’s in het alledaagse leven weinig veranderen.
Behalve aan deze juridische en organisatorische zaken heeft het bestuur aandacht geschonken aan het wel zijn van de medebroeders. Gelukkig zijn er momenteel geen ernstige zieken en blijft ons tot nu verdere besmetting met het virus bespaard. Laten we dat zo houden door de landelijke richtlijnen te blijven volgen.
Dezer dagen is een begin gemaakt met de verhuizing van de medebroeders van het Jozefklooster in Nijmegen naar Catharinahof en de Rosa. U vindt de gegevens verderop in deze aflevering. Laten we hopen dat deze overgang van het vertrouwde ‘eigen klooster’ naar die nieuwe behuizing even goed gaat verlopen als de overgang van het Heilig Hartklooster in Asten naar Park Zuiderhout in Teteringen… Daar voelen de medebroeders zich onderhand echt thuis.
Tenslotte heeft het bestuur de foto’s gezien van het kerkhof Jonkerbos, waarnaar de stoffelijke resten van de overleden medebroeders op het kloosterkerkhof in een verzamelgraf zijn overgebracht. Het monument met al hun namen is in gezegend. Dat onze overleden medebroeders mogen rusten in vrede.

Koos de Rooij scj