Dag van de Dehoniaanse roepingen

Generaal Overste Rome, 3 maart 2008 Congregatie van de Priesters van het H.Hart van Jezus
Boodschap ter gelegenheid van 14 maart, geboortedag van Pater Dehon

Beste medebroeders, beste vrienden van de dehoniaanse familie,

 Pater Dehon zag het levenslicht 165 jaar geleden op 14 maart te La Capelle. Die datum is voor ons een belangrijk referentiepunt. Wij worden uitgenodigd om de rijkdom van ons patrimonium en van ons charisma te vieren en te actualiseren : “Ik laat u de grootste schat na, het Hart van Jezus”.

De Geest die pater Dehon inspireerde om de Congregatie te stichten , nu 130 jaar geleden, bracht hem ertoe de gave van zijn leven innig te verbinden met het leven van zijn Congregatie, zodat beide nu één grote gave vormen voor allen. Wij bestendigen deze gave door van ons eigen leven een offerande te maken. Het vieren van 14 maart betekent dat wij loyaal en eerljjk proberen te leven vanuit de oorspronkelijke inspiratie. Zij maakt vandaag het leven uit van onze dehoniaanse familie.

Deze gave is ons geschonken dankzij pater Dehon en dankzij allen die, vroeger en nu, hun inspiratie gevonden hebben in zijn manier van leven. Zij komt vandaag opnieuw tot leven in nieuwe roepingen De spirituele weg die pater Dehon bewandeld heeft, wordt door velen aangevoeld als een kostbare daadwerkelijke hulp op weg naar de heiligheid, zoals pater Dehon het gewild heeft voor de leden van zijn Congregatie : “ dat haar leden hun religieus en apostolisch leven op een uitdrukkelijke manier zouden verenigen met de verzoenende overgave van Christus aan de Vader tot heil van de mensen” (Cst.6)

Wij zijn er God dankbaar om. Als in sommige delen van de wereld onze mankracht, onze middelen, onze energie afnemen, komen daarentegen in andere delen edelmoedige roepingen tot volle bloei. Laten wij dus bidden tot de Heer die er nooit moe van wordt diegenen nabij te zijn die Hij liefheeft. Laten wij bidden om nieuwe roepingen én tegelijkertijd Hem danken voor de talrijke medebroeders die hun energie en talent zonder berekening ten dienste stellen van het Rijk Gods. Roepingen zijn voor heel de Kerk en voor de Congregatie van fundamenteel belang bij het vervullen van onze zending. De laatse Generale Conferentie benadrukt dat het verkondigen van de persoon van Christus een prioriteit is voor allen. Zulke verkondiging vereist boodschappers! In zijn brief aan de Romeinen vraagt Paulus : “Maar hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen zij in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kunnen zij over iemand horen als niemand Hem verkondigt?” (Rm 10,14) Met deze woorden brengt de apostel ons de onvervangbare rol in herinnering van de boodschappers én de plicht om ervoor te zorgen dat deze laatsten talrijk zijn.

Het is anderzijds onze overtuiging dat onze inzet voor roepingen vruchteloos is , als wij ons niet verlaten op de goddelijke genade. Herinneren wij ons de uitnodiging van Jezus “Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst”.(Lc 10,2) Bidden wij dan met aandrang dat de Heer ons zegene met talrijke en heilige roepingen, die hun voorbeeld en kracht vinden in het Ecce Venio en het Ecce Ancilla om zo in dienst te staan van de zending. Wij willen van deze herdenkingsdag een dag maken van gebed en van dankzegging voor dehoniaanse roepingen.

Wij proberen onze roeping te beleven in vereniging met de medebroeders, communiteiten en entiteiten in de hele Congregatie. Het jaar 2008 is een jaar waarin wij proberen in onze Kapittels te onderscheiden waar het opaan komt. De Kapittels bereiden het 22e Generaal Kapittel voor met als thema : “De liefde van Christus laat ons geen rust (2 Cor 5,14). Gedreven door Christus die ons in gemeenschap samenhoudt, verkondigen wij het evangelie”. Dit thema herinnert ons aan wat reeds hierboven gezegd is en houdt ons een heel programma voor.

Wij nodigen u uit u te laten leiden door de vragenlijst van de voorbereidende commissie Beantwoord ze persoonlijk en in gemeenschap. Zo streven wij samen naar een grotere trouw en beschikbaarheid voor de zending die God ons toevertrouwt in de Kerk en in de wereld van vandaag.

Moge het komende paasfeest ons verlichten , ons richten op de goede weg en ons de nodige sterkte geven. De Verrijzenis van Jezus is het zegel van de overwinning van het leven op de dood, van de liefde op de zonde die ons vernedert en verdeelt. Het leven van Christus, ons Pasen, is het nieuwe leven aangeboden aan elke mens « door de H.Geest die ons geschonken is »(Rm 5,5)

Gebed voor het Kapittel : Vader, Gij hebt aan pater Dehon de genade verleend de liefde van Christus te mogen ervaren. Verteer ons van eenzelfde liefde voor U en voor alle mensen. Zend uw Geest opdat de liefde van Christus die onder ons leeft, onze gemeenschap beziele , zodat wij door onze broederlijkheid uw getuigen kunnen zijn in een verdeelde en onverschillige wereld. Gedreven door Christus staan wij klaar om uw Rijk van liefde te verkondigen aan allen, opdat God gekend en bemind is en “onze vreugde volkomen zij”. Amen.

Zalig Paasfeest
P.José Ornelas Carvalho, scj Generaal Overste
Prot.N.0035/2008

Terug naar vorige pagina