Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

4. Delen in de zending van de Kerk

Als Priesters van het Heilig Hart leven wij in een genootschap tot op de dag van vandaag van hetgeen Pater Dehon ons naliet.

Wij zijn religieuzen die ons door geloften aan de Heer hebben toegewijd, in het perspectief van een geestelijk ideaal dat door de Kerk is erkend : het ideaal van de Stichter. In navolging van hem zijn wij door een bijzondere genade van God geroepen om, als het enig noodzakelijke, in de Kerk een leven te leiden van vereniging met de overgave van Christus.

Deze toewijding heeft uit zichzelf al een echte apostolische vruchtbaarheid. Zoals elk charisma in de Kerk stelt namelijk ook ons profetisch charisma ons in dienst van de heilszending van het volk Gods in de wereld van deze tijd (vgl.L.G.12).

Gedreven door een diep verlangen naar intimiteit met de Heer trachten wij de tekenen van zijn aanwezigheid te ontdekken in het leven van de mensen, waar zijn verlossende liefde werkzaam is.

Christus, die deelgenoot geworden is van onze vreugde en van ons lijden, heeft zich vereenzelvigd met de geringen en met de armen om aan hen de blijde boodschap te verkondigen.

Voorwaar Ik zeg u : alwat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan (Mt. 25, 40).

De Geest des Heren is over Mij gekomen ... Hij heeft Mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer (Lc. 4, 18).


Als zijn volgelingen moeten wij leven in waarachtige solidariteit met de mensen.

Omdat wij gevoelig zijn voor alles wat de liefde van Christus in de ons omringende wereld in de weg staat, getuigen wij ervan dat de menselijke inspanningen slechts tot volle uitgroei van het Rijk Gods kunnen leiden, indien zij voortdurend gezuiverd en omgevormd worden door het Kruis en de Verrijzenis van Christus.

Door hun levensstaat leggen de religieuzen op heel bijzondere wijze getuigenis af van het feit, dat de wereld niet van gedaante kan veranderd kan worden noch aan God opgedragen zonder de Geest van de Bergrede (L.G. 31).

Ons genootschap is apostolisch van aard. Daarom stellen wij ons graag beschikbaar voor de verschillende apostolische taken van de Kerk. Hoewel niet gesticht voor een bepaald werk, heeft het toch van haar Stichter apostolische oriëntaties ontvangen die haar zending in de Kerk kenmerken.

Tot deze zending behoort volgens pater Dehon krachtens onze geest van overgave en liefde de eucharistische aanbidding, als een authentieke dienst aan de Kerk, als ook het pastorale werk onder de kleinen en geringen, de arbeiders en de armen door hun de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen (vgl.Ef.3. 8).

Met het oog op dit pastoraal werk hecht pater Dehon grote waarde aan de vorming van priesters en religieuzen. De missieactiviteit is voor hem een bevoorrechte vorm van apostolische dienstbaarheid.

Bij dit alles staat steeds de zorg voorop, dat de menselijke gemeenschap, geheiligd door de H.Geest, een gave wordt die God behaagt (vgl. Rom.15 , 16).

In navolging van de Stichter willen wij, overeenkomstig de tekenen van de tijd en nauw verenigd met het leven van de Kerk, bijdragen tot de vestiging van het " Rijk van gerechtigheid en christelijke liefde in deze wereld".

Evenals voor pater Dehon heeft de activiteit van onze missionarissen voor ons nog altijd een bijzonder belang. Heel de Congregatie is aanwezig in hun werk van evangelisatie, waardoor zij aan de mensen dit blijk van vriendschap geven, dat zij temidden van hen ten dienste staan van de blijde boodschap. Wij vervullen deze dienst in samenwerking met de verantwoordelijke leiders van de lokale kerken. Met hen moeten wij nagaan hoe wij bij onze deelname aan de zending van de Kerk de rijkdom van onze roeping kunnen ontplooien.

Terug naar boven