Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

3. Eén met Christus in liefde en overgave aan de Vader

Wij zijn geroepen om de Kerk te dienen in de Congregatie van de Priesters van het H.Hart van Jezus. Ons antwoord veronderstelt een geestelijk leven : een gemeenschappelijke benadering van het Christus-mysterie onder de leiding van de Geest en een bijzondere aandacht voor hetgeen in de onuitputtelijke rijkdom van dit mysterie beantwoordt aan de geloofservaring van pater Dehon en zijn eerste volgelingen.

Als leerlingen van pater Dehon zullen wij de vereniging met Christus in zijn liefde voor de Vader en de mensen tot uitgangspunt en centraal gegeven van ons leven maken.

Bij voorkeur overwegen wij deze woorden van de Heer :"Blijft in mij, dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok. Zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij" (Joh. 15, 4) .

Door trouw te zijn aan het luisteren naar het Woord en aan het delen van het Brood, worden wij uitgenodigd de Persoon van Christus en het mysterie van zijn Hart beter te leren kennen en zijn liefde te verkondigen, die alle kennis te boven gaat.

Moge Christus door het geloof zijn intrek nemen in uw hart en moogt gij geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot de hele volheid van God. (Ef. 3,17-19).

Ook door onze beschikbaarheid en door onze liefde voor allen, in het bijzonder voor de geringen en voor hen die lijden, beleven wij onze vereniging met Christus. Hoe zouden wij immers Christus in zijn liefde voor ons kunnen begrijpen als wij niet zoals Hij in daad en waarheid liefhebben ?

In die liefde van Christus vinden wij de zekerheid dat de broederlijkheid onder de mensen werkelijkheid zal worden en tevens de kracht ons daarvoor in te zetten.

Overeenkomstig het plan dat zijn liefde Hem al vóór de schepping der wereld ingaf (vgl.Ef.1,3-14),heeft de Vader zijn Zoon gezonden : "Hij heeft Hem overgeleverd voor ons allen"(Rom.8,32) Door Hem te doen verrijzen heeft Hij Hem aangesteld tot Heer, hart van de mensheid en van de wereld, hoop op heil voor allen die luisteren naar zijn stem.

Hoewel Gods Zoon, heeft Hij door zijn lijden gehoorzaamheid geleerd; en tot volkomenheid gebracht, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil (vgl. Hebr.5, 8-10)

Christus bewerkt dit heil door in de harten liefde te wekken tot de Vader en tot elkaar, liefde die doet herboren worden, die ontplooiing betekent voor de menselijke persoon en voor heel de mensengemeenschap en die zich ten volle zal openbaren,wanneer alles onder Hem als Hoofd tot eenheid zal zijn gebracht.

Met St. Jan zien wij de geopende zijdewonde van de Gekruisigde als een teken van een liefde, die in totale zelfgave de mens herschept volgens Gods plan.

Door de beschouwing van Christus' Hart, symbool bij uitstek van deze liefde, worden wij in onze roeping bevestigd. Wij zijn immers geroepen om ons in te schakelen in de dynamiek van de verlossende liefde, door ons, evenals Christus en samen met Hem, te geven voor onze broeders.

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven; ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders ( 1 Joh. 3, 16).

Ofschoon wij zelf in de zonde verwikkeld zijn, kunnen wij toch deelnemen aan het werk van de verlossing. Daarom willen wij, in de dienstverlening van onze verschillende taken, ons met Christus verenigen, die in het leven van de wereld werkzaam is. In solidariteit met Hem en met heel de mensheid en de schepping willen wij ons aan de Vader aanbieden als een levende en heilige offergave die Hem aangenaam is (Vgl.Rom.12,1).

Leeft in de liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer aan God aangenaam (Ef. 5, 2).

Zo verstaan wij het eerherstel : als het openstaan voor de Geest (vgl.1 Tess.4,8) als een antwoord op Christus' liefde voor ons, als een delen in zijn liefde voor de Vader en als medewerking met zijn verlossingswerk midden in de wereld.

Want juist daar bevrijdt Hij ook nu nog de mens van de zonde en herstelt Hij de eenheid onder de mensen. Daar ook doet Hij op ons een appel om onze roeping tot eerherstel te beleven als drijfveer van ons apostolaat (G.S.38)

Het leven van eerherstel zal soms beleefd worden door met geduld en overgave ons lijden aan te bieden, ook al is het in duisternis en eenzaamheid, als een voortreffelijke en geheimnisvolle gemeenschap met het lijden en de dood van Christus voor de verlossing van de wereld.

Op dit ogenblik verheug ik mij, dat ik voor u lijden mag en voor mijn deel aanvullen wat aan de kwellingen van Christus in mijn vlees ontbreekt, ten bate van zijn Lichaam dat de Kerk is (Kol. 1, 24).

Wanneer onze liefde alles bezielt wat wij zijn, wat wij doen en lijden in dienst van het Evangelie, dan zal zij, omdat zij ons doet delen in het werk van de verzoening, de mensheid genezen, haar samenvoegen tot het Lichaam van Christus en haar heiligen tot Glorie en Vreugde van God.

Terug naar boven