Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

2. Geworteld in de geloofservaring van pater Dehon

Dit genootschap dankt zijn ontstaan aan de geloofservaring van pater Dehon. Dit is eenzelfde ervaring die St.Paulus aldus weergeeft : "Mijn aardse leven van nu is niets anders dan een leven in het geloof aan Gods Zoon, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeleverd." (Gal.2,20)

De geopende zijde en het doorstoken Hart van de Verlosser zijn voor pater Dehon de meest sprekende uitdrukking van een liefde, waarvan hij de werkzame aanwezigheid in zijn eigen leven ervaart.

In deze liefde van Christus,die de dood aanvaardt als uiterste gave van zijn leven voor de mensen en als kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader, ziet pater Dehon de bron zelf van het heil.

Uit het Hart van Jezus, op het kruis geopend, wordt de mens met het nieuwe hart geboren, bezield door de Geest en verenigd met zijn broeders in de liefdegemeenschap van de Kerk.

Pater Dehon is zeer gevoelig voor de zonde die de Kerk verzwakt vooral wanneer zij die aan God zijn gewijd zich daaraan schuldig maken.

Hij weet waar de maatschappij aan lijdt. Met zorg heeft hij de oorzaken ervan bestudeerd op het menselijk vlak, zowel persoonlijk als sociaal. Maar de diepste oorzaak van deze menselijke ellende ziet hij in het afwijzen van Christus' liefde.

De miskenning van die liefde grijpt hem aan en hij wil erop antwoorden door een intieme vereniging met Christus 'Hart en door de vestiging van diens Rijk in de zielen en in de maatschappij.

Deze verbondenheid met Christus, voortkomend uit het diepst van zijn hart, moet gestalte krijgen in heel zijn leven, vooral in zijn apostolaat, dat gekenmerkt wordt door een intense aandacht voor de mensen, met name voor de meest misdeelden, en door de zorg om de pastorale tekorten in de Kerk van zijn tijd te verhelpen.

Die verbondenheid met Christus vindt haar uitdrukking en middelpunt in het eucharistisch offer, zodat heel zijn leven "een ononderbroken misoffer " wordt.

Terug naar boven