Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“IN MEMORIAM

Professor Dr. Pater Wim de Pater S.C. J. (1930 – 2015)

Geboren te Scheveningen op 25-02-1930.

Geprofest te Asten op 08-09-1951.

Tot Priester gewijd te Nijmegen op 15-07-1951.

Benoemd tot Officier in de Leopoldsorde ( België) op 25-09-1974.

Benoemd tot Commandeur in de Kroonorde (België) op 17-11-1992.

Om gezondheidsredenen werd Wim afgekeurd voor de missie. In
1957 kreeg hij de benoeming om in Fribourg (Zw.) filosofie te gaan studeren. Op
4 juli 1963 is hij Magna cum laude gepromoveerd tot doctor in de Filosofie.
Zijn proefschrift ging over de wiskundige logica van Aristoteles: Les Topiques d’Aristote et la dialectique
platonicienne. Tijdens zijn studie en daarna verving hij menigmaal pater
Piet van der Kooy op het Nederlandse sanatorium in Davos. Tot Kerstmis 1968.

In september 1963 is hij met doceren begonnen op ons Groot
Seminarie in Liesbosch. Het tweede jaar zette hij zijn lessen op het eerste
trimester, en studeerde vanaf januari hedendaagse (continentale) wijsbegeerte
in Leuven. Tot mei 1965. Het derde jaar gaf hij les op de concentraties
Hoeven-Liesbosch en Cuyk (OFM, Kruisheren, Passionisten)

Van 1966-67 kreeg Wim verlof om in Oxford bij Ramsey te gaan
studeren aan wat hij zelf zijn roeping noemde: analytische (zeg: Britse)
filosofie van de godsdienstige taal.

Zijn arbeidzame leven heeft bestaan in les geven, boeken
schrijven (10) en wetenschappelijk artikelen. Bij elkaar 70 publicaties. Zelf
schrijft hij dat het schrijven hem altijd veel moeite heeft gekost; maar hij
meende het te moeten doen. Met grote zorgvuldigheid bereidde hij zijn colleges
voor en wist de droge kost van de logica smakelijk te maken met een jus van
mopjes en anecdotes. Hij schrijft ook dat hij een professor wilde zijn met een
hart. Vooral bij tentamens. En ook hierin zag hij zichzelf als een echte
priester van het Heilig Hart.

Na zijn terugkeer uit Oxford, juni 1967, werd hij benoemd tot ‘gewoon hoogleraar’ aan
de pasopgerichte Theologische Faculteit Tilburg. Maar hij mocht toch een eerder
gedane belofte nakomen, namelijk van begin juli tot midden november
gastcolleges geven aan de Ateneo de Manila University. Aansluitend gaf hij
lezingen in Taipei, Hong Kong en Palembang, reisde door naar zijn zus in New
Zeeland, gaf nog een lezing aan de Sint Pauls University in Ottowa (Canada). Wim
heeft vele reizen gemaakt om lezingen te geven over de analytische wijsbegeerte
van de godsdienstige taal.

Van januari 1968 tot 1984 heeft Wim les gegeven in Tilburg,
maar vanaf 1968 was hij eerst ‘buitengewoon hoogleraar’ en later ‘gewoon
hoogleraar’ op het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit van Leuven. Tot aan zijn pensioen
in 1994.

Hij was redactielid van het Tijdschrift voor Theologie (Nijmegen) en van Linguistica Biblica (Bonn).

In juni 1970 verhuisde Wim van Liesbosch naar ons
Scholasticaat in Leuven. Toen dit in 1986 werd opgeheven betrok hij een eigen
appartement in Heverlee en genoot gastvrijheid in het nabijgelegen
Provincialaat van onze Vlaamse Provincie. Na de sluiting van dit Provincialaat
ging Wim voor de viering van de Eucharistie en het middagmaal naar de paters
Jezuieten. In Nederland bleef Wim verbonden met de Regio Breda (1971-1980) en
als uitwonend lid van onze communiteit in Den Haag (1980-2013).

In Heverlee heeft Wim heel veel steun gehad van mevrouw
Linda Indemans. Al de jaren heeft zij voor Wim het typewerk verzorgd. Na zijn pensionering
is de vriendschap gebleven. Zij heeft hem op
13 oktober 2013 naar ons Klooster Verzorgingshuis Asten gebracht. Daar heeft
hij dankbaar kunnen genieten van de zorg die hem geboden werd.

Eind juli van dit jaar werd bij hem een ongeneeslijke ziekte
vastgesteld. Op de avond van 3 september is hij zonder pijn of benauwdheid in
alle rust uit ons midden heengegaan.

Op 10 september 2015 hebben wij in een plechtige
Eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem begraven op ons
kloosterkerkhof in Asten.

Communiteit Klooster Heilig Hart Asten.

Rein van Langen scj, rector.

Dankbaar gebruikt gemaakt van de levensbeschrijving door Wim
zelf opgesteld.

Terug naar boven